Skoči na sadržaj

SnowStarsTeam

USLOVI KORIŠĆENJA

Prava intelektualne svojine

Pojam „web sajt“ u svrhu ovog pravnog obaveštenja, obuhvata sve web strane na web adresi www.skolaskijanja.rs (daljem tekstu: web sajt).

Celokupan sadržaj web sajta bez obzira na formu izražavanja, uključujući, ali ne ograničavajući se samo na dizajnerska rešenja, tekstove, baze podataka, tabele, uporedne analize, fotografije, crteže, animacije, video i audio prezentacije, intelektualno je vlasništvo Agencije SNOW STARS TEAM, kao nosioca  prava i pod zaštitom je nacionalnog Zakona o autorskom i srodnim pravima i međunarodnih konvencija koje regulišu oblast autorskih prava.

Osim navedenog korisničkog prava, zabranjena je svaka druga objava, prerada, izmena, prevod, dopuna, prodaja, nedostojno iskorišćavanje dela, distribuiranje i na drugi način suprotno zakonu korišćenje sadržaja web sajta, odnosno pridruživanje sadržaja, ili dela sadržaja drugom web sajtu.

Vlasništvo autorskih prava je nad svim autorskim radovima, koji su na bilo kakav način uključeni u web sajt. Znak i logotip SNOW STARS TEAM-a (u punom obliku) zaštićeni su pravnim aktima.

Sva prava su zadržana. Posetilac ili korisnik veb sajta koristi sadržaj na njemu isključivo za svoju sopstvenu potrebu, tj. nekomercijalna potreba. Svaki drugi oblik upotrebe sadržaja web sajta (kopiranje, distribucija, apliciranje uz drugo robno ime ili marku i slično) u komercijalne svrhe je zabranjena, osim ako to nije regulisano posebnim ugovorom.

Ograničenje upotrebe informacija i materijala

Informacije i materijale, koji se kao takvi prikazuju na web sajtu, korisnik ili posetilac veb sajta može preuzeti sa servera za svoju sopstvenu upotrebu (kućnu upotrebu), pri čemu ne sme doći do kršenja naznačenih autorskih prava, prava intelektualne svojine ili drugih prava o kojima postoji obaveštenje. Dozvoljeno je preuzimanje i štampanje informacija i materijala sa namenom pregleda i korištenja u nekomercijalne svrhe. Svako drugo kopiranje, distribucija, ponovno objavljivanje, promene informacija i materijala sa www.skolaskijanja.rs ili njihovo dalje slanje kao i širenje na bilo koji drugi način bez prethodne pismene dozvole ili posebnog ugovora je zabranjeno.

SNOW STARS TEAM ne odgovara za oblik i sadržaj povezanih (linkovanih) web sajtova.

Ograničenje odgovornosti

SNOW STARS TEAM se trudi da su podaci na web sajtu pravilni i ažurni, tako da SNOW STARS TEAM, ni bilo koje drugo pravno ili fizičko lice koje je učestvovalo u izradi web sajta ili pri njegovoj obnovi, ne može biti odgovorno za eventualnu štetu ili izgubljenu dobit, koja bi kod korisnika web sajta nastala usled upotrebe web sajta ili nemogućnosti korišćenja navedenog.

SNOW STARS TEAM omogućava samo pristup sadržaju web sajta, tako da ne može biti odgovorna za eventualnu štetu ili izgubljenu dobit koja bi nastala kod korisnika usled ometanja rada web sajta.

SNOW STARS TEAM ima pravo da bez prethodnog obaveštenja promeni web sajt.

Sigurnost ličnih podataka

Podaci, koje SNOW STARS TEAM dobija na bilo koji način preko web sajta, namenjeni su za isključivu internu upotrebu i SNOW STARS TEAM ih štiti u skladu sa propisima koji regulišu zaštitu ličnih podataka i zakona o obligacionim odnosima.

Izjava o poverljivosti podataka

Svi podaci o korisnicima našeg sajta strogo se čuvaju i dostupni su samo zaposlenima i povezanim licima kojima su ti podaci nužni za obavljanje posla/ispunjenje ugovora.

Svi zaposleni SNOW STARS TEAM odgovorni su za poštovanje načela zaštite privatnosti.  

Podatke koji se pristupom na internet stranicu automatski beleže, a nisu lični podaci (vrste pretraživača, broj poseta, vreme provedeno na stranicama i sl.) SNOW STARS TEAM ima pravo koristiti isključivo radi ocene posećenosti internet stranice i radi poboljšanja sadržaja i funkcionalnosti istog.

Korisnik uvek treba da preispita politiku aplikacija treće strane ili web stranice kako bi bio siguran da ste upoznati sa načinima na koji oni koriste informacije koje delite sa trećom stranom. 

SNOW STARS TEAM ne garantuje da oni poštuju naša pravila. Takođe ukoliko koristite spoljni izvor za objavljivanje informacija na sajtu (kao što su mobilne aplikacije ili drugi sajt), trebalo bi da proverite podešavanja privatnosti za taj spoljni izvor. 

Generalno

Za moguće sporove oko upotrebe web sajta nadležni su zakoni Republike Srbije. Eventualne sporove rešavaće stvarno nadležni sud u Beogradu.
Za upotrebu web sajta korisnik potvrđuje, da je prihvatio prethodno opisane uslove i da se sa njima slaže.

065 5582 856
ONLINE BOOKING